Uncategorized

ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรม”วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์

ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรม”วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร(ศวพ.) จัดกิจกรรม”วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืฃชนิดต่างๆ มีฐานเรียนรู้ 7 ฐาน ท่ามกลางเกษตรกรกว่า 400คน
วันนี้(8ส.ค.61) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม”วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืฃชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกษตรอินทรีย์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มเดิมทักาะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอินทรียืที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาทางการผลิตอินทรีย์พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชวิตประจำวัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ. บริเวณหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 นายบุญธรรม ศรีหล้าผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่ววมงานจำนวน 400คน
จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัยเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน, มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 20 ราย และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ได้ผ่านการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 4 ราย จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร,ฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนภัณฑ์,ฐานปุ๋ยหมักเติมอากาศ,ฐานการผลิตทางการเกษตร,ฐานการจัดการเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแตงโมอินทรีย์,ฐานการจัดการเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตถั่วลิสง อินทรีย์,การจัดการเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตหอมแดงอินทรีย์,การจัดการเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตผัก อินทรีย์,และการควบคุมการจัดสภาพแวดล้อมการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อเพื่มการผลิตและคุณภาพพืชตระกูลแตง
ทางด้านนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 7 ฐานแล้ว ว่า จังหวัดยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฎิบัติราชการจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร หรือ ยโสธรโมเดลด้านการเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ พร้อมทั้งผลักดันให้จังหวัดของเราเป็นต้นแบบ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
……………….
นิ่มนวล มานาดี / โทร.093-0608923 /รายงาน