ข่าวกระแสสังคม

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่จัดให้มีพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์) โดยมีผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอบางกรวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สมาชิกสภาวัฒนธรรม ศาสนิกชนของ 3 ศาสนา คณะครูและนักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี