Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษประกาศเจตนารมณ์และลงนามสัญญาใจงดเหล้าครบพรรษา

จังหวัดศรีสะเกษประกาศเจตนารมณ์และลงนามสัญญาใจงดเหล้าครบพรรษา


วันนี้ (8 ส.ค.61) ที่หอประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภเมือง ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“รวมพลคนเมืองศรีฯ อยู่ดีมีแฮง ตอน สานใจคนเมืองศรีฯ งดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2561” โดยมี นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรมเสนา คณะกรรมการ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ และลงนามสัญญาใจงดเหล้าครบพรรษา เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการดื่มสุราอยู่ที่ 26.9% มีอัตราการดื่มสม่ำเสมอที่ 18.9% ส่วนอัตราการสูบการดื่มสม่ำเสมออยู่ที่ 7.3% และข้อมูลการบริโภคสุราจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่ามีผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 116,296 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป

จำนวน 10,129 คน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มักจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสบริโภคนิยม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในวาระเทศกาลงานบุญเป็นโอกาสในการดื่มสังสรรค์ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท เสียสุขภาพ และการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ดังนั้นจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดโครงการงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน มีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวาระงดเหล้าเข้าพรรษา ส่งเสริมชวนคนดื่มบวชใจงดเหล้าครบพรรษา และติดตามให้กำลังใจจนสามารถงดเหล้าครบ 3 เดือนได้ ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมปฏิญาณตนที่จะมีการติดตามชวนให้งดดื่มครบพรรษา จำนวน 1,727 คน เมื่อมีผู้ที่สามารถงดเหล้าครบพรรษาได้ ก็จะสามารถประหยัดเงินค่าเหล้าได้ถึง 4,144,800 บาท เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความสุขของตนเองและครอบครัวต่อไป
———————-

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ