เพชรบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่


เพชรบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่

เมื่อช่วงเช้าวันที่9สิงหาคม 2562 นายจรัญ ไม้จันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก มอบหมายให้ นางธนัญกาน เจิมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการศูนย์ฯพร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากวันแม่แห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้นในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ทางหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงระลึกถึงพระคุณแม่ ดังนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองจอก จึงมอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล จัดพิธีดังกล่าวขึ้น โดยกิจกรรมภายในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใจกันถวายพระพร เเละกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รู้ถึงความยากลำบากของแม่ ว่าการ เลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดีในสังคมนั้นแม่ต้องเอาใจใส่ด้วยความรักความห่วงใย ดังนั้นโครงการวันแม่แห่งชาตินี้จะเป็นช่วย
การกระตุ้น ปลูกฝังการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆให้กับเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ซึ่งต่อไปเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ และระลึกถึงพระคุณของแม่ รวมถึงการปฏิบัติตนต่อแม่ในสิ่งที่ดีงามตามที่แม่สอนสั่ง เพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไปในภายภาคหน้า

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี