Uncategorized ข่าว เพชรบุรี เกษตรกร

เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท่ายาง ส่งเสริมกลุ่มสตรีก่อเกิดรายได้เพิ่ม จัดอบรมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 อาชีพหลัก

เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท่ายาง ส่งเสริมกลุ่มสตรีก่อเกิดรายได้เพิ่ม จัดอบรมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 อาชีพหลัก

.. การอบรมดังกล่าวมีขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เมื่อเวลา09.30น ของวันที่26 สิงหาคม 2562 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และกลุ่มสตรี เข้าร่วม
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะดำเนินการระหว่างวันที่26-29 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มวิถีชุมชนผลิตภัณฑ์จากใบตาล อ.บ้านลาด เป็นวิทยากร
นางนฤมล เปิดเผยว่า โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเทศบาลมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบอาชีพโดยสุจริต ซึ่งจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการดังกล่าวขึ้น สำหรับการอบรมอาชีพในครั้งนี้มีทั้งหมด4อาชีพด้วยกัน ประกอบด้วย 1 การฝึกอบรมงานจักสานจากใบตาล
2 การทำบายศรี
3 การจัดสวนกระถาง
4.งานประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก
ซึ่งทั้งหมดเพื่อส่งเสริมต้องการให้กลุ่มสตรีและประชาชนเกิดความเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนา จักก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี