Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ณอาคารมหา มงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น ณอาคารมหา มงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 9. 00 น นายชูศักดิ์ชุนเกาะ ปลัดจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีร้อยตำรวจตรีสุขสันห์ ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสือสารมวลชน สำนักงาน.ปปส ภาค 6 ผู้รับผิดชอบโครงการ และในนามตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะ การที่จะทำให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม จึงต้องร่วมมือกันแก้ไข สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 โดย ท่านวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการ ได้ผลักดันให้สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ก่อตั้งเป็นชมรมเครือข่าย สื่อมวลชน (ปปสภาค 6 ) ขึ้น ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทั้งในระดับของชมรม และ ยังหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ 9 จังหวัดอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่ในวันนี้ สื่อมวลชนในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 5 สมาคม ได้ ร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรมเครือข่าย สื่อมวลชน ปปส ภาค 6 และ สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์ อีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่าย

ทั้ง 6 สมาคมได้มีเป้าหมายร่วมกันว่า สื่อมวลชน ที่ปฏิบัติงานพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ สามเณร ย่อมมีความเศร้าใจ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และได้พูดคุย ข้อสรุป กันว่าจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีเหตุการณ์หรือข่าวสารจากพระสงฆ์ในทางลบที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด จึงเป็นที่มาของโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสวนาในบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีพัชโรดม เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (มหานิกาย) คุณอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาว สุมนา วิรัชชั่ว นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ(ปปสภาค 6) ดรวิศัลย์โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรและมี คุณชัยยงค์ ไชยปัน หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท เพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีศูนย์อำนวยการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อำนวยการและประกอบด้วยหน่วยงาน ราชการ ทั้งทหารตำรวจ พลเรือน ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทภารกิจ ในด้านการป้องกันและปราบปราม ตลอด ถึงการบำบัดรักษา และมีผลงาน การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังมีอยู่ ซึ่ง การแพร่ระบาดนั้นอาจมาในรูปแบบ ต่างๆ ที่สำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการแก้ไขปัญหา จะดำเนินการโดย ภาคราชการอย่างเดียว คงไม่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งการที่สื่อมวลชนเข้ามาให้ความร่วมมือและมุ่งเน้นในบทบาทคณะสงฆ์ ที่ผ่านมานั้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการวัดสีขาวและมีกรอบการดำเนินงานในส่วนของคณะสงฆ์ซึ่งได้ผลดีระดับหนึ่ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้สื่อมวลชนได้รับทราบการดำเนินการและบทบาทของคณะสงฆ์ในการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวชเรียน อันเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง และจะได้นำเปิดเผยแผ่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป