Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด…จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา “ผลงาน ๑ ปี ดีเด่น ปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒” สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒.©**สัมภาษณ์สดรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ**

เมืองร้อยเอ็ด…จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา “ผลงาน ๑ ปี ดีเด่น ปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒” สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒.©**สัมภาษณ์สดรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ**

วันศุกร์ที่(๒๗ กันยายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดนิทรรศการฯพร้อมเยี่ยมชมผลงาน,ทุกนิทรรศการในครั้งนี้
นายครรชิต วรรณชา
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ได้กล่าวว่า ****คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. ที่ ๔๘๘ /๒๕๖๒*เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
“ผลงาน ๑ ปี ดีเด่น ปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์”
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จะดำเนินการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
“ผลงาน ๑ ปี ดีเด่นปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธ์”ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสร้างสริมมิตรภาหความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์และ ๒)เพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาพภายในกลุ่มจังหวัดร้อแก่นสารสินธุ์
๗) เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน
ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์โดยมี องค์ประกอบของความ มีคุณธรรมจริธรรม ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 257 คน
******ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุการดำเนินงานดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ที่ปรึกษา
นายครรชิต วรรณชา
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ นายสมาน แก้วคำไสย์
รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายทรัพย์ นาทองหล่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
๒.๔ นายณรงค์ ยะผลหา
กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนฯลฯ

*-มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่จัดแสดงผลงาน(รับมอบโดยศึกษาธิการจังหวัด)
**พิธีเปิดโครงการประชุมฯและบรรยายพิเศษโดยศึกษาธิการภาค ๑๒ พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง
เสวนา “ผลงานดปีดีเด่น ปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์”
-ผลงานดีเด่นในรอบ ๑ ปี
-แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
โดย ๑. นายปรีดี ภูสีน้ำ
๒. นายครรชิต วรรณชา
๓. นายสุภชัย จันปุ่ม
๔. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๕. นายรัชพร วรรณคำ
กีฬาสัมพันธ์ร้อยแก่นสารสินธุ์สถานที่โรงพลศึกษาสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด. งบประมาณในการจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการ
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งจังหวัดประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการมหาสารคาม ขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด
-ขบวนพาเหรด ๔ ขบวน
-พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
.กีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอล (หญิง กีฬาฟุตชอล (ชาย)
กิจกรรมสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และการแสดงมุทิตาแต่ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมต่อเนื่อง
-ขบวนแห่รวมทั้ง ๔ จังหวัด
-รำเอิ้นขวัญ โดยสำนักงานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
-บายศรี(อย่างย่อ เชิญผู้เกษียณอายุราชการบนเวที
. ประธานกล่าวมุทิตาแต่ผู้ที่เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก
ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณแสดงความรู้สึก (จังหวัดละ ๑ ท่าน)
-การแสดงบนเวทีของแต่จังหวัดจังหวัดละ ๑ รายการ (ไม่เกิน ๑๐ นาที)*-มอบถ้วยรางวัลกีฬาทุกรางวัล ขบวนพาเหรดสวยงาม
*-ขบวนพาเหรดความคิดสร้างสรรค์ -เชียร์ดีเด่นตามกำหนดการงานในวันนี้.

ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ (ฮอลล์ ๓) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวtiger news tv .com/รายงานข่าว