Uncategorized

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 8/2561

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องบริรักษ์ 2 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

– รับทราบ แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2563 งบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน 8,400,000,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 เป็นงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด
– พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
– พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดส่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กลุ่มจังหวัด จำนวน 10 โครงการ 21 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 318,375,800 บาท ประกอบด้วย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ 8 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 73,621,800 บาทประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร 2 กิจกรรม 2) โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 1 กิจกรรม 3) โครงการ พัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 4 กิจกรรม 4) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง 2 กิจกรรม และ 5) โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด 1 กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ จำนวน 2 โครงการ 8 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 221,604,000 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก 6 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 1 กิจกรรม และ 2) โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัด 1 กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร จำนวน 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 23,150,000 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนายกระดับบริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 1 กิจกรรม 2) โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 2 กิจกรรม และ 3) โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ 2 กิจกรรม
ส่วนโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่างกิโลเมตรที่ 2 + 700 – กิโลเมตรที่ 4 + 200 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน