Uncategorized

มุกดาหาร นายอำเภอเมือง ร่วมกับ อบจ. เร่งลงมือซ่อมแซมถนนหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน ที่ได้รับความเสียหายด้านถนนจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมถนนเพื่อใช้สัญจรไปมาเป็นการชั่วคราว

มุกดาหาร นายอำเภอเมือง ร่วมกับ อบจ. เร่งลงมือซ่อมแซมถนนหลังน้ำลดในหลายพื้นที่
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน ที่ได้รับความเสียหายด้านถนนจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมถนนเพื่อใช้สัญจรไปมาเป็นการชั่วคราว

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่กำลังให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้หมดลง หรือมีไม่เพียงพอองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จะแจ้งยืนยันและขอรับการสนับสนุนมายังอำเภอ ซึ่งมีวงเงิน 500,000 บาท และถ้าวงเงินนี้หมดสามารถขอจากจังหวัดมุกดาหารได้ สำหรับอำเภอเมืองมุกดาหารได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2 ต.ดงมอน ที่ได้รับความเสียหาย ได้ประสานเรื่องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแล้ว และจะเข้ามาสำรวจความเสียหายพร้อมนำเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมฝายดังกล่าว
ขณะเดียวกัน นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชนในการเร่งซ่อมแซมถนนในหลายพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร โดยขณะนี้ได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการแก้ไขปัญหาถนนขาดโดยการตอกเสาทำสะพานชั่วคราวและขุดลอกคลองน้ำให้พี่น้องเกษตรกร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวตำบลนาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนขาด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177