Uncategorized

ร่วมประชุม สล.นพช.ครั้งที่ 2/62 เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตทัพเรือภาค ที่ 1

ร่วมประชุม สล.นพช.ครั้งที่ 2/62 เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตทัพเรือภาค
ที่ 1

พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/รองประธาน
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงทัพเรือภาคที่ 1 (รอง ผบ.ทรภ.1/รองประธาน พมพ.
ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทน พลเรือโท สุทธินันท์ สมารักษ์ ผบ.ทรภ.1/ประธาน พมพ. ทรภ.1 และ น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รอง ผอ.กพร.บก.ทรภ.1/เลขานุการ สล.พมพ.ทรภ.1 เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ(ประชุม สล.นพช.)ครั้งที่ 2/62 โดยมี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผอ.สล.นพช. เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 1 พ.ศ.2561-2565 ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 ที่ผ่านมา

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนก ปจว./ปชส.กพร.บก.ทรภ.1