Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ที่ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาว จิราวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ พลเมืองร้อยเอ็ดการศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ การศึกษาเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง การสร้างอาชีพมั่นคง การเมืองโปร่งใส การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดต้นแบบของความเป็นพลเมืองผู้มีความตระหนักรู้ และมีความกระตือรือร้นในการเป็นพละกำลังสำคัญที่จะร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยเฉพาะใน 10 อำเภอนำร่อง ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอโพนทอง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอหนองพอก อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอพนมไพร อำเภอเสลภูมิ อำเภอจังหาร และอำเภอปทุมรัตต์ กระทั่งเกิดผลงานเชิงประจักษ์ในระดับตำบล การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมีการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเพิ่มขึ้น จึงได้มีการก่อตั้ง สภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นพื้นที่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน

นางสาว จิราวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีพลเมือง การนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตลอดจนนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็น คือประเด็นปัญหาขยะ ประเด็นปัญหาป่าไม้ลดลง ประเด็นปัญหายาเสพติด ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประเด็นปัญหาการทะเลาะวิวาท ประเด็นปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และประเด็นปัญหาประชาธิปไตยในชุมชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองให้มีความเข้มแข็งและพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

//////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด