ข่าวเชียงใหม่

อำเภอเชียงดาวจัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561

อำเภอเชียงดาวจัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561ซึ่งอำเภอเชียงดาวถือเป็นต้นน้ำแม่ปิง ที่ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญและช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำให้น้ำแม่ปิงมีความสมบูรณ์ใสสะอาดเพื่อหล่อเลี้ยงชาวอำเภอเชียงดาวตลอดไป

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ,นายสกล แก้วแดง ข้าราชการบำนาญกรมทางหลวงชนบท,นางปัจฉิมา ฟูกุ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสนองกับนโยบายของทางรัฐบาล และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนหวงแหนทรัพยากรน้ำ โดยมีข้าราชการ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่จำนวนกว่า 500 คน ร่วมงาน ณ ฝายทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 นั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง ระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา จากท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อม และการเสด็จประพาสทางเรือครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธาน และพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า “คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป”

ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คู คลอง ทั่วประเทศ ในการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้ให้จังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสนองกับนโยบายของทางรัฐบาล และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนหวงแหนทรัพยากรน้ำ โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ฝายทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำแม่ปิง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการรายงานของผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จะเห็นได้ว่ากรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพราะเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีน้ำกิน น้ำใช้อย่างพอเพียง ไม่เกิดปัญหาน้ำขาดแคลน หรือน้ำเน่าเสีย และก่อให้เกิดการร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของลำน้ำแม่ปิง ซึ่งอำเภอเชียงดาวถือเป็นต้นน้ำแม่ปิง ที่ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญและช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำให้น้ำแม่ปิงมีความสมบูรณ์ใสสะอาดเพื่อหล่อเลี้ยงชาวอำเภอเชียงดาวตลอดไป

*************************