Uncategorized

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประ จำปี 2562

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประ จำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เป็นวันกองทัพเรือ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลแถวฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพ
เรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และมอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ พร้อมกับร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารพุทธสถาน กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจากวันที่ 20 พฤศจิ กายน พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ ในสมัยโบราณกำลังที่ปกป้องประเทศไทยยังรวมกันทั้งภาคพื้นดินและพื้นน้ำ แต่ภายหลัง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทัพเรือออกจากทัพบก เมื่อครั้งแรกเริ่มมีการตั้งกรมทหารเรือ ยังขาดบุคคลที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านทัพเรือ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในหน้าที่ต่างๆ แทน
ต่อมาในปี พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่ากิจ การทหารเรือควรที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านกิจการทหารเรือ จึงได้มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ ความสามารถในหน้า ที่ต่างๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือยังประเทศอังกฤษ ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือ และกลับมา

รับราชการในกรมทหารเรือ พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือ จึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น “วันกองทัพเรือ” มาจนถึงปัจจุบันนี้

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนก ปจว./ปชส. บก.ทรภ.1