Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/สภากาชาดไทยประชุมเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 157/2562.

จ.ราชบุรี/สภากาชาดไทยประชุมเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 157/2562.ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่16กันยายน2562นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 157/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี พร้อมคณะกล่าวต้อนรับนายกเหล่ากกาชาด 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 370 คน โอกาสเดียวกัน นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี รายงานถึงกิจกรรมของกาชาด จ.ราชบุรี ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา 4 ด้านด้วยกันได้แก่1.ด้านการบริหารจัดการรับสมาขิกเข้าร่วมจำนวน 34 คน 2.ด้านการบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 31.949 รายได้โลหิต 12.530.800 ( สิบสองล้าน ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยซีซี ) 3.ด้านการรับบริจากอวัยวะ1374 ราย ด้านบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย2.903 ราย 4.ด้านส่งเสริมคุณภาพและสังคมสงเคราะห์จำนวน 43 ราย โอกาสเดียวกันเลขาธิการสภากาชาดไทยได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัดใน 4 ภาค ที่มีจิตใจเป็นกุศลออกหน่วยช่วยประชาชนตลอดมา

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน