Uncategorized

สุราษฎร์ธานี// นายอำเภอเกาะสมุย และนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ประชุมสมาชิก พร้อมสรุปภารกิจการดำเนินงานต่อที่ประชุม ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสรุปภารกิจผลการดำเนินการของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2566 โดยเฉพาะการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 มียอดรายได้สุทธิจากการจัดงาน (กิจกรรมสลากกาชาด + ร้านนาวากาชาด) รวมทั้ง 2 กิจกรรม เป็นเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวทาง กิ่งกาชาดฯได้นำไปช่วยเหลือ ผู้พิการผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อาทิ ผู้ยากไร้/เจ็บป่วย 54 ราย ผู้สูงอายุ 10 ราย ผู้พิการ 2 ราย และ นักเรียนยากจน 20 ราย กรณีภัยภิบัติ อัคคีภัย 4 ราย วาตภัย 2 ราย มอบถุงยังชีพผู้ไก้รับผลกระทบ 54 ราย สำหรับเดือนที่ผ่านมาได้มีการ มอบเข็มและประกาศให้กับสมาชิกใหม่ 1 8 ราย

โดย นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กล่าวภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นอกเหนือการเข้ามาดูแลช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว จะเข้าไปดูแลและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอื่นๆใหเ้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ในการประชุมสรุปภารกิจการดำเนินงานครั้งนี้ มีนางอาภรณ์ ยืนนาน นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 71 คน

ข้อมูล/ข่าว พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์
ภาพ ตุ่ม สมุย