Uncategorized

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และจัดหาสื่อการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และจัดหาสื่อการเรียนการสอน


ที่ บริเวณลานหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูสุตพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงลาน บ้านเกษตรสำราญ ตำบลดงลาน ต้องการปรับปรุงอาคารเรียนของเด็กปฐมวัยให้มีความเหมาะสม จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อการศึกษา จากความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคีของ ชาวบ้านตำบลดงลาน บ้านเกษตรสำราญ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงลานคุรุรัฐประชาสรรค์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการระดับ อำเภอ จังหวัด คณะนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์


กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจากพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว ยังมีรำวงย้อนยุค ไทยนิยมยั่งยืน ของชาวบ้านดงลาน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เข้ากิจกรรมตลอดทั้งวัน

//////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด