ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด คัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย เป็นเหตุให้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ว่างลง 1 ตำแหน่ง ที่ประชุม โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียง 1 ราย คือ ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก และทางฝ่ายเลขาฯจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว