ข่าวรัฐสภา

ณ หอประชุมอำเภอโพนทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการขอขยายเวลาส่งน้ำ

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอโพนทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการขอขยายเวลาส่งน้ำ จากวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2562 ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพิจิตร โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้นำเกษตรกร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากตำบลวัดขวาง ตำบลทุ่งน้อย ตำบลท่าบัว ตำบลบ้านน้อย ตำบลบางคลาน จำนวน 200 คน เข้าร่วม

โอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมหารือ ดังนี้
– นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอโพทะเล
ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 3
– นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และนายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
– นายทวนชัย เลี้ยงสุข หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 15
– นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ 6 จังหวัดพิจิตร
– ผู้แทนประชาชนภาคการเกษตร และประชาชนริมคลองส่งน้ำ
และตัวแทนเกษตรกรที่ขอขยายเวลาส่งน้ำจากวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
ทั้งนี้ ในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเกษตรกรและประชาชนริมคลองส่งน้ำ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ตัวแทนเกษตรกร ในการดูแลการส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และเสนอแนะแนวทางการกำหนดช่วงเวลาการปลูกข้าว พืชพันธุ์ที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำ ต้องมีระบบและมีวินัยการปลูกพืชและใช้น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับการผันน้ำมาใช้ในการเกษตรของกรมชลประทาน เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในการบริหารจัดการเก็บกักน้ำในหน้าแล้ง พร้อมรับข้อมูล ข้อเสนอแนะของผู้นำเกษตรกรเพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน