Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก – สอศ.เตรียมพร้อมอบรมบุคลากรเพื่อเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร

นครนายก – สอศ.เตรียมพร้อมอบรมบุคลากรเพื่อเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร

ที่นครนายก เมื่อเวลา 10.30น.(10 มิ.ย.62)ณ โรงแรมชลพฤษรรสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายในการมอบอำนาจการบริหารงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการมอบอำนาจ ซึ่งเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้เกษียณอายุราชการหรือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งจะต้องมีการส่งมอบงานให้แก่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการบริหารสถานศึกษาระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารขึ้น เพื่อให้การส่งมอบงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการกับผู้รักษาการในตำแหน่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการภายในสถานศึกษาด้วย การวางกลยุทธ์ การจัดการองค์กรและใช้ความเป็นผู้นำการกระตุ้น จูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในสถานศึกษาทุ่มเททำงานเพื่อบรรลุศักยภาพ เพื่อให้การวางแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ การบริหารบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการอบรมซักซ้อมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับส่งมอบงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการกับผู้รักษาการในตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆได้ถูกต้อง

เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า หัวข้อการอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่การบริหารงานบุคคล ด้านภาวะผู้นำที่จะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างในหน่วยงานของตนเอง ความสามารถในการสอนงาน พัฒนาคนให้เกิดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านการประสานงาน เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรราิบรื่น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์อันพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ และพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้ของผู้ที่จะเกษียณราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งสามารถบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำพล เทียนงาม นครนายก