ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม 

10 มิถุนายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวอัจรา ทิพย์มณี ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองที่ 3 เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับฟังปัญหา ศักยภาพ ข้อจำกัด รวมถึงแนวคิดเบื้องต้นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ดแล้ว

การประชุม ครั้งที่ 3 ในวันนี้ มีผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน