ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

9 กรกฎาคม 2567   นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and rehabilitation: CBTx) โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม ที่ ศูนย์ประชุมสาเกตฮออล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570 ได้กำหนดนโยบายและแผนด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่มองผู้เสพเป็นปัญหาในมิติด้านสุขภาพสาธารณสุข ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการดูแล มุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข

ทั้งนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้รูปแบบการบาบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับอำเภอ โดยมี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น และสาธารณสุข ขยายผลสู่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน