ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คนพิการร้อยเอ็ดมีงานทำง่ายขึ้น กรมจัดหางานจัดอบรมแพลตฟอร์มหางานออนไลน์

10 กรกฎาคม 67  ที่ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” มุ่งส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย โดยมีนายนภดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด และมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ สมาคม ชมรม แกนนำคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรม

นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ คนพิการทุกประเภท และผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม สร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้รับสิทธิการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เพิ่มมากขึ้น ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถให้สิทธิหรือเปลี่ยนสิทธิได้อย่างสะดวกผ่านระบบ IT โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 154 คน สมาคม ชมรม แกนนำคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 24 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 148 คน รวม 326 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 163 คน รุ่นที่ 2 จะจัดอบรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยวิทยากรจากกรมการจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญ การอบรมครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่วยให้คนพิการมีงานทำมากขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-624-166

สมนึก บุญศรี  รายงาน