ข่าวกระแสสังคม

งหวัดศรีสะเกษมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ยากไร้อำเภอบึงบูรพ์

 

 

งหวัดศรีสะเกษมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ยากไร้อำเภอบึงบูรพ์

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นาจัยธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ สร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้แก่ครอบครัว นางยุพิน แก้วรอด บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงบูรณ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ และครอบครัว นางนภาพร หลักบุญ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และที่นอนปิกนิก โดยมีนายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ กล่าวรายงาน โดยได้รับการช่วยเหลือแรงงานจากผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอบึงบูรพ์ ที่ 17 เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลบึงบูรณ์ และจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอบึงบูรพ์ ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 120,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบูรพ์จำนวน 50,000 บาท และสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา 2. เมษายน 2561 และเพื่อช่วยให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ได้มีที่อยู่ที่มั่นคงแข็งแรงต่อไป

*************
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747