Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอบึงบูรพ์
เมี่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่บ้านโนนลาน ม.9 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน โดยมีนายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับและนำศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวและเงินสดให้แก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนบ้านโนนลาน ทั้งนี้เพื่อเป้ฯการสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนา เป็นการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารพาแลงร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย


***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747