Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสตรี 72 พรรษา จว.ล.พ., เขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 3) แก่ราษฏรบนพื้นที่สูง

เมื่อ 9 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสตรี 72 พรรษา จว.ล.พ., เขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 3) แก่ราษฏรบนพื้นที่สูง บ.ใหม่ไม้สลี, บ.ไม้สลี และ บ.หนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. จำนวน 35 ครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 70 คน ณ วัดบ้านใหม่ไม้สลี ม.12 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.