Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ประจำเดือน ต.ค. 66

ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ประจำเดือน ต.ค. 66

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 เวลา 11.00 น. พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล ประจำเดือน ต.ค. 66 โดยได้ชี้แจงให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลที่ขึ้นมาปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ ณ อาคารโรงเลี้ยง กรม ทม.รอ. อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง