Uncategorized

ร้อยเอ็ด”นายกมอบเกียรติบัตรประกาศ”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

ร้อยเอ็ด”นายกมอบเกียรติบัตรประกาศ”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,รองนายกอบต,เลขานายกอบต,เจ้าหน้าที่อบต.โนนรังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรชื่นชมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตำบลโนนรังในครั้งนี้”สื่อประชาสัมพันธ์ดีเด่น”ระดับตำบลโนนรังพร้อมมอบขวัญและกำลังใจในครั้งนี้,การสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นสื่อสารให้ประชาชนต่อไปในอนาคตฯพี่น้องชาว.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วทันใจในยุคปัจจุบันนี้เพื่อเป็นเกียรติ
แก่(นายศรีไพร ทูลธรรม)”อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดของเราได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสารได้เสริมความรู้และทักษะและตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบาย(พชต)ของการพัฺฒนาชุมชนหลายๆด้านในตำบลโนนรัง สามารถเข้าถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานได้ดีมีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนตำบลโนนรังของเราสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนของเรา เป็นอย่างดีจึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ไว้ ณ โอกาสนี้ฯ

 

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
_______________อสม.๔๑๐๑__
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด