Reporter&Thai Army

เรียนรู้ ฝึกฝน การช่วยชีวิต อย่างต่อเนื่อง เพราะทุกชีวิต ทุกวินาทีมีค่า อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เมื่อ 10 พ.ย. 66 10.00น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์, เครื่องมือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย และ ได้สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล โดยการสาธิต และทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ(CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เมื่อพบเหตุในสถานการณ์จริง ณ ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จว.พ.ย. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง