Uncategorized

ร้อยเอ็ด”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

ร้อยเอ็ด”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.*นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าว”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”*

นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง,นางเบญจวรรณ ผลินยศ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางพนารัตน์ จันวิภาค พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลและครูวรรณภร หมอนแบบ
*นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชม.,นางสาวพนิตธา บุญอรัญ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวสายชล เอนกแสน ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,
**นายทองศูนย์ นนท์อ่อน ครูประสานงานในพื้นที่ตำบลโนนรัง,นางกาญจนธัฐ์ ชมภูบุตร ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,พร้อมท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้าน,พัฒนาชุมชนตำบลโนนรัง ร่วมรับฟังการเปิด”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 10- 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

มีผู้เข้าเรียนฝึกอบรมจำนวนร่วม 20 คน

**โดยอาจารย์พอล เพิ่มพิพัฒน์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมโครงการภาษาเพื่อสื่อสารในครั้งนี้ฯ

**** ในครั้งนี้เป็นการสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯอสม.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกัน”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”และตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบายของการพัฺฒนาของอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ฯ

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
//////////////////๑๐๑ smart city /////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด