Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562

สตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562วันนี้ 10 ธ.ค.62 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูลดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล,พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สตูล,นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง,นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อกท. 15 หน่วย และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ กว่า 500 คน 

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หวังให้การพบปะกันในครั้งนี้ ของ อกท.ทั้ง 15 หน่วยในภาคใต้ตอนล่าง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำความรู้ความสามารถและงานวิจัยงานพัฒนาของแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประกวด เพื่อสร้างความก้าวหน้าสร้างความเข้มแข็งของวิชาการให้มากขึ้น และขอให้เก็บเกี่ยวความรู้และนำประสบการณ์กลับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรในประเทศไทยราว 30 ล้านคน ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ดังนั้นอาหารที่เราผลิตต้องมีคุณภาพและปลอดภัย ต้องมีจุดเด่นที่จะชนะผลิตผลทางเกษตรจากประเทศอื่น ๆ ให้ได้ จากงานวิจัยและการพัฒนาที่มีอยู่ในขณะนี้พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่ มอบหนังสือสำคัญแก่สมาชิกดีเด่น , สมาชิกบริการชุมชนและพัฒนาสังคมดีเด่น , สมาชิกศิษย์เก่า อกท. ดีเด่น , หน่วย อกท. ดีเด่น , ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. ภาคใต้ และผู้สนับสนุนการจัดงานฯ ในครั้งนี้

สำหรับจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิกและเพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิก หน่วย อกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของสมาชิก อกท. ทั้ง 15 หน่วยในจังหวัดภาคใต้ และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยทั้งนี้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) เป็นองค์การของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการได้ปฏิบัติจริง ดังคติพจน์ ที่มวลสมาชิกทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม

https://youtu.be/jHmf7NWWJmM

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล