Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะไกลและลำบากแค่ไหน” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ข้ามภูเขาหลายสิบลูก ลุยโค้งมามากกว่าร้อยโค้ง เพื่อความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารให้ได้มากที่สุด ในพื้นที่ หมู่บ้านโอโลคีล่าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะไกลและลำบากแค่ไหน” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ข้ามภูเขาหลายสิบลูก ลุยโค้งมามากกว่าร้อยโค้ง เพื่อความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารให้ได้มากที่สุด ในพื้นที่ หมู่บ้านโอโลคีล่าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 พันเอกสมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยา รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ณ หมูโอโลคีล่าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

มีการตรวจโรคเบื้องต้น จ่ายยา ให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับความหนาว และมีการสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน ที่ถูกวิธีให้กับชาวบ้านอีกด้วย ชุดแพทย์เดินเท้า เข้าไปไปบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยชราที่ไม่สามารถเดินทางออกมาพบแพทย์ได้

การเข้าไปช่วยเหลือทางการแพทย์ครั้งนี้ทำประชาชนในพื้นที่ เกิดความซาบซึ้งใจ ดีใจ และเข้ามารับบริการกันเป็นจำนวนมาก “เสียงขอบคุณดังกึกก้องไปทั่วภูเขา”

เราชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ข้ามภูเขาหลายสิบลูก ลุยโค้งมามากกว่าร้อยโค้ง เพื่อความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารให้ได้มากที่สุด

#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #ไม่ว่าจะไกลและลำบากแค่ไหน