Reporter&Thai Army

ร.14 พัน.2 ได้จัดชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา310) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ บ.เพชรเจริญ

เมื่อ 101300 – 101500 มี.ค.62 ร.14 พัน.2 ได้จัดชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา310) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ บ.เพชรเจริญ ม.3 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.ในเรื่อง โครงการบัตรประชารัฐ นโยบายสุขภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 271 คน ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย