Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.36 โดย ชป.ดับไฟป่า ประจำ ต.แม่คง ร่วมกับ อบต.แม่คง ได้นำ รยบ.บรรทุก น้ำออกพ่นละอองน้ำ เพื่อลดภาวะหมอกควัน

เมื่อ 19 เม.ย.62, 0830
ฉก.ทพ.36 โดย ชป.ดับไฟป่า ประจำ ต.แม่คง ร่วมกับ อบต.แม่คง ได้นำ รยบ.บรรทุก น้ำออกพ่นละอองน้ำ เพื่อลดภาวะหมอกควัน และช่วยเหลือภัยแล้ง ในการเติมน้ำให้กับราษฎร ม.1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย