ข่าว เพชรบุรี ข่าว เพชรบูรณ์

ณห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 10ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 10ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 10:00 น นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานคณะ กรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2560 2 โดยมี คณะกรรมการ และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน . วาระการประชุม ได้แก่เรื่อง Smart University เพชรบูรณ์ Smart City โดยที่ประชุม ได้พูดคุยกันถึงงบประมาณที่จะดึงมา จากโครงการ พัฒนาเมือง ซึ่งเพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดสุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งงบประมาณ ดังกล่าวนั้นมีอยู่ 250 ล้านบาท จังหวัดเพชรบูรณ์จะนำเสนอ ในเรื่องของการของบประมาณในการพัฒนาเมือง 50 ล้านบาท เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเมืองแล้วจึงต่อขยายไปอีก 4 จังหวัดที่เหลือ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการที่มีชื่อเสียง หลายท่าน เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ดรประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นายกษิตโฆษิตานนท์ อดีตประธานหอการค้า นายนิยม ไวยรัชพานิช และนายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์เป็นต้น