ข่าวรัฐสภา

ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง พัฒนาการอำเภอเวียงหนองล่อง เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน โดยมี นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นต้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน