Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

1.เมื่อ 110930 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดวังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง จังหวัด ก.พ. โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.วังไทร อ.คลองขลุง และ บ้านหนองหล่ม บ้านไผ่ยาว บ้านหนองไผ่ อ.ปรางศิลาทอง เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน โดยมี วิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้
1.1 นาย อนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวนการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องปัญหาความแห้งแล้ง และการส่งระบบน้ำของชลประทาน การศึกษาหาข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไงปํญหาน้ำแล้งและการขาดน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนโดยการทำโครงการแก้มลิงและการขุดลอกคลองส่งน้ำ
1.2 นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความสามัคคีปรองดอง ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะทำธนาคารน้ำเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
1.3 พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) บรรยายในหัวข้อ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องโบบายของรัฐบาล และ คสช. รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
2.ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย