Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

1.เมื่อ 111330 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองน้ำไหล จังหวัด ก.พ. โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองน้ำไหล เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยมี วิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้
1.1 นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหและทีมงาน บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความสามัคคีปรองดอง ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะทำธนาคารน้ำเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
1.2 พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) บรรยายในหัวข้อ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องโบบายของรัฐบาล และ คสช. รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
2.ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย