ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สุราษฎร์ธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้(11 เมษายน 67) เวลา 15.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ สวนสาธารณะบ่อโฉลก ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจุดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้านนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุที่เกิดทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการจัดงานเฉลิมฉลอง งานประเพณีการทำบุญ และงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรทางบก ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้ง ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ.2567 ณ สวนสาธารณะบ่อโฉลก ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี