Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานกินสบายใจและมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีกลุ่มอีสานตอนล่าง2

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานกินสบายใจและมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีกลุ่มอีสานตอนล่าง2


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานกินสบายใจและมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมแสดงและจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 50 คูหา ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันตอบปัญหาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย การประกวดกระเช้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ การสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การสัมมนาวิชารการเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และกินสบายใจห่างไกลโรค การแสดงวงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาคู่ค้ารายใหม่ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่อไป


***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747