ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.40 นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)” โดยมี พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา และ พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
Digital Disruption คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขึ้นมาใหม่ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิมที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น การจัดเสวนาครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจาก Digital Disruption ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคตและยกระดับการทำงานให้ก้าวทันกับกระแสโลกดิจิทัล พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณากฎหมายเพื่อเตรียมการจัดทำนโยบายและบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
การจัดสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายพิเศษเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)” ด้วย ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน