ข่าวกระแสสังคม ข่าวเชียงใหม่

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดถนนปลอดฝุ่น

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
110961_จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดถนนปลอดฝุ่น
11 กันยายน 2561 เวลา 1030 น.
นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม”โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลได้น้อมนำเอากระแสพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เกี่ยวกับการให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในนาม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อร่วมกันสร้างความสมานสามัคคีกันของคนไทยทุกคน และในช่วงนี้ยังจะมีฝนตกอีกจนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหน่วยงานต่างๆในส่วนของภาครัฐทั้งทหารหน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จะต้องทำการฝึกและเตรียมพร้อมตลอดเวลา ในวันนี้จึงได้นัดหมายและแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสพภัย ทั้งอุปกรณ์และตัวบุคลากร โดยทางศูนย์พัฒนาการปิโตเลียมภาคเหนือ ทหารกองกำลังผาเมือง ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรฝาง ตำรวจตระเวนชายแดน334 พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา ประมาณ 200 คน ได้มาพร้อมกันแสดงพลังในการพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และทำการร่วมกันพัฒนาถนนหนทางให้ปลอดฝุ่นถนนโชตนา 107 ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง ถึงโรงพยาบาลฝาง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังในการทำความดีด้วยหัวใจ