Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดหาสถานที่รับบรีจาคและรูปแบบเช่นการตั้งโต๊ะ ตู้ กล่อง เป็นต้น พิจารณาหนังสือที่จะรับบริจาค เช่นตำรา สารคดี วารสาร นิตยาสารและหนังสือพิมพ์ การจัดเก็บ คัดเลือกห้องสมุดประชาชน และโรงเรียนต่างๆที่เหมาะสม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการจัดทำป้ายคัทเอาว์ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำแผ่นพับมอบให้แก่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านของจังหวัดศรีสะเกษ และการจัดทำสปอตวิทยุเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ หอกระจายข่าวเทศบาลและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อนำหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆไปมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนและโรงเรียนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในท้องที่ตนเอง ด้วย

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ