Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจภระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรชาภิษกจำนวน 7 โครงการ โดย 1 ใน 7 โครงการ คือโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระกียรติฯ โดยให้องค์การบริหาส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัหวัดมอบหมายเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ และองค์กปกรองนห้องถิ่นอื่นร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ในวันอทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 และจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรดิ “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ” จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดเส้นทางการวิ่ง กำหนดระยะทางการวิ่ง การรับสมัคร การจัดสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลด้านปฐมพยาบาล การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดหาและการเบิกจ่ายงบประมาณ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน