Uncategorized

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารุดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเร็วที่สุด

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารุดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเร็วที่สุด

ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ดร.สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

ดร.สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ในสนามกีฬาทั้ง 7 จังหวัดในประเทศไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดำริให้ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ว่าพบปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างอย่างไร จึงทำให้สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังไม่แล้วเสร็จตามที่ลงนามในสัญญาไว้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 24 กันยายน 2554 ซึ่งได้มีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบันสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้เร็วที่สุด ภายหลังจากการประชุมฯรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วย
อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศ 7 จังหวัด งบประมาณ 2 พันล้านบาท ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจ้าง 2 หน่วยงาน คือกองบัญชาการกองทัพไทย และ กรมทางหลวง ได้ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันยังไม่เสร็จและถูกปล่อยทิ้งร้าง สำหรับในภาคใต้พบสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งหมดมีดังนี้ งบประมาณก่อสร้างจาก กกท. 385,361,000 บาท หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 204,083,000 บาท กรมทางหลวง 181,278,000 บาท งบไทยเข้มแข็ง จ.นราธิวาส ปี 2553 52,900,000 บาท และอบจ.นราธิวาส 28,900,000 บาท

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807