Uncategorized ข่าว ราชบุรี

รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่ จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่11พ.ย.62นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานคณะผู้ติดตามนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับนางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเยี่ยมชม “มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี” และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคมตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการดำเนินภารกิจด้านสังคมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ มีการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดราชบุรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์
แก่สังคม ประกอบด้วย 1) “เผือกเจริญฟาร์ม : ผู้ให้การสนับสนุนตามโครงการสวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: Productive Welfare 2) บ้านผู้สูงอายุเบธานี องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ 3) มูลนิธธิรรมจารินีวิทยา องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้การดูแลเยาวสตรี และ 4) นายนพเก้า นาแป้น พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว อีกทั้งมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการสวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Productive Welfare จำนวน 10 ครอบครัว และมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ครอบครัวของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19 ตำบล 146 ครัวเรือน อีกทั้งเยี่ยมชม“มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี” และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน