พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ จัดช่างตัดผม ให้บริการตัดผมแก่เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เมื่อ ๑๐ ธ.ค. ๖๑ ๐๘๐๐ -๑๑๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ จัดช่างตัดผม ให้บริการตัดผมแก่เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก จำนวน ๑๐ คน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย