หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส


– เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ ๓,๘ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว. พร้อมมอบผ้าห่ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.ว. เพื่อให้ไว้ใช้ห่มในช่วงฤดูหนาว จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่
๑.ครอบครัวของ นายแปลก สุขจิตร อายุ ๗๖ ปี ซึ่งมีอาศัยอยู่คนเดียว ณ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๓ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว.
๒.ครอบครัวของ น.ส.หลงมา บุญลาภ อายุ ๗๐ ปี ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ณ บ้านเลขที่ ๒๐๔ หมู่ ๘ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว.
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย