กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ศดธ.อ.เมืองน่าน, สภ.เรือง, อบต.เรือง และ จิตอาสา ต.เรือง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรบ้านเรือง


เมื่อ 11 ธ.ค. 61 เวลา 0900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ศดธ.อ.เมืองน่าน, สภ.เรือง, อบต.เรือง และ จิตอาสา ต.เรือง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรบ้านเรืองหมู่ 3 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ณ หอประชุมบ้านเรือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน ซึ่งสรุปปัญหาความต้องการได้ดังนี้
– ราษฎรบางรายมีรายชื่อตกหล่นในการขอรับสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ปัญหาที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์
จากนั้นชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่จึงนำปัญหาและความต้องการของราษฎรเข้าสู่ ศดธ.อ.เมืองน่าน และเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี