ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

Chiang Mai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

Chiang Mai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จังหวัดน่าน จังหวัดเลย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Chiang Mai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจากนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ ยูเนสโก้ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ร่วมเสวนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ตามที่องค์การยูเนสโก้ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับงานด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณค่า ของชุมชนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “Preserve For The Futuer เล่น แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” ผ่านการนำเสนอศิลปะ วัฒนธรรม หัตกรรม และวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง