Uncategorized ข่าว ยโสธร

อบจ.ยโสธรอบรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม”

“อบจ.ยโสธรอบรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม”

ที่ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ถนนวารีราชเดช อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายชัชวาลย์ คำอ้อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาที่พบมากได้แก่ปัญหาด้านมลพิษทางขยะรวมถึงการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย

คุณภาพน้ำบริโภคไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมโดยการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยเพื่อให้ผู้รับการอบรมลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเองและชุมชน แบบยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้จำนวน 190 คนประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน